КОМПАКТ 100

КОМПАКТ100
-ја зголемува ефикасноста
-го подобрува квалитетот на мешање