Belle Clean  • Belle Clean е средство
  • наменето за отстранување на стврднатиот бетон
  • од машините,алатите и опремата
  • кои се користат во градежништвото

  • - У П А Т С Т В О -